معرفی

مشخصات فردی

شهریار فریبرز

نام - نام خانوادگی : شهریار   فریبرز

پست الکترونیکی : sh_fariborz@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : TEHRAN POLYTECHNIC

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : TUFTS UNIVERSITY

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : LEHIGH UNIVERSITY لی های آمریکا(بتلهم- پنسیلوانیا)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پایه : 23

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

شهریار فریبرز
شهریار فریبرز

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استاد
^